„Терра Кредит“ ЕООД („Терра Кредит“) е финансова институция по смисъла на чл. 3 от Закона за кредитните институции, вписана в регистъра на Българска Народна Банка и извършваща дейност по отпускане на потребителски кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства.

Развитие на бизнеса

Фирмата стартира дейността си през лятото на 2009 година и за кратък период се превръща в един от лидерите на пазара с над 40 офиса в страната. Основна насока в стратегията на Терра Кредит за развитие на бизнеса е бързо и ефикасно развитие на търговската мрежа на територията на цялата страна. Към настоящия момент с оглед редуциране на риска, свързан с дейността, Компанията е фокусирана в предоставянето на сравнително малки по размер заеми, с кратък срок на погасяване и при засилен контрол на риска. Социалната таргет група, към която Компанията е насочила предоставянето на кредити са физически лица със среден или под средния икономически статус, които се нуждаят от малки и бързи кредити, покриващи неотложни нужди. Изследванията на компанията показват, че голяма част от населението на България има нужда от подобно финансиране и възможност да изплаща подобни кредити, стига схемите за погасяване да са достатъчно гъвкави. В тази връзка разработените от Компанията продукти позволяват от една страна оптимизиране на схемите на връщане на заемите, без да натоварват клиента, а от друга гарантират до голяма степен защита интересите на Компанията и обезпечават събираемостта на вземанията.

Ресурси

Политиката на компанията е да привлича местни специалисти с опит във финансовия сектор, на които да делегира развитието на местните офиси, под контрола на ръководството на Компанията.

С оглед обезпечаване на контрола на бизнеса, Компанията разполага със специално разработен софтуер, който напълно автоматизира генерирането на документи, свързани с предоставяне на кредити, следи документооборота, осчетоводяването на операциите и актуализира базата данни. Политика на Компанията е да наема помещения на достъпни локации, които оптимизират предоставянето на кредитите, предвид клиентската целева група на Терра Кредит.

Цели

Целите на Терра Кредит са свързани предимно с развитието на търговската структура и подобряване качеството на обслужване. Компанията планира да отвори още офиси и по този начин да обхване почти всички градове с население над 5 000 души. Във връзка с нивото на предоставени кредити, Kомпанията планира оптимизиране на механизмите за контрол на предоставянето на кредитите и регулиране на риска.